บทบาทหน้าที่ของดนตรีในการปฏิบัติทางศาสนาต่างๆ

บทบาทหน้าที่ของดนตรีในการปฏิบัติทางศาสนาต่างๆ

ดนตรี และเพลงนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิง สร้างความจรรโลงใจ เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางศาสนาอย่างมากอีกด้วย และจะมีบทบาทแบบไหนทางเว็บไซต์ได้รวบรวม

ศาสนาคริสต์ ในหลายนิกายของคริสเตียนดนตรีเป็นส่วนสำคัญของการนมัสการ เพลงสวด การประสานเสียง และรวมถึงดนตรีคริสเตียนร่วมสมัยเพื่อใช้สรรเสริญพระเจ้า เป็นการแสดงถึงความเชื่อ และเพื่อเป็นการสะดวกในการนมัสการ ดนตรียังช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ และการแสดงออกถึงความศรัทธาร่วมกัน นอกจากนี้ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์มักจะใช้ในพิธีกรรม และงานพิธีต่าง ๆ อาทิ งานแต่ง งานศพ เป็นต้น 

ศาสนาฮินดู ในศาสนาฮินดูนั้น ดนตรีมีบทบาทสำคัญในประเพณีภักติ เพลงสักการะ Bhajans และ Kirtans ร้องเพลงสรรเสริญเทพเจ้า การใช้เครื่องดนตรี เช่น ฮาร์โมเนียม Tabla และ Sitar เป็นเรื่องปกติในการบูชาของชาวฮินดู อีกทั้งดนตรียังเป็นส่วนสำคัญในเทศกาล และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวฮินดูอีกด้วย 

ศาสนาพุทธ ในศาสนาพุทธ การสวดมนต์ถือเป็นสิ่งปฏิบัติที่มีความสำคัญ ใช้เป็นวิธีในการำสมาธิ และการอุทิศตน การท่องพระสูตร สำหรับในศาสนาพุทิแบบทิเบต ดนตรีประกอบพิธีกรรมจะประกอบด้วยระฆัง กลอง และแตร เรียกได้ว่าการสวดมนต์เป็นส่วนสำคัญของพิธีที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ 

ศาสนายูดาย สำหรับชาวยิวนั้นเรียกได้ว่าดนตรีนั้นฝังแน่นอย่างมากในการบูชาของชาวยิว เพลงสดุดีร้องในธรมศาลา และร้องตามบ้านเรือน และหลายส่วนของพิธีการสวด จะสวดในรูปแบบทำนองเฉพาะที่เรียกว่า Nusach ศูนย์กลางของดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวยิวคือต้นเสียง (หรือเรียกว่าฮัสซาน) ซึ่งเป็นผู้นำการชุมนุมในบทเพลง นอกจากนี้ดนตรี Klezmer ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวยิวรูปแบบหนึ่ง มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้ง และยังคงเป็นส่วนที่สำคัญของวัฒนธรรมของชาวยิว

ศาสนาดั้งเดิมของชาวแอฟริกา ในหลาย ๆ ศาสนาของแอฟริกา ดนตรี การเต้นรำ และจังหวะจะรวมเข้ากับการบูชาอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพลงใช้เพื่อเป็นการเรียกวิญญาณ สรรเสริญเทพเจ้า บอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดึงคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีกลองถือได้ว่าเป็นถือได้ว่ามีความสำคัญในพิธีต่างๆอย่างเช่น งานแต่งงานเป็นต้น 

สำหรับดนตรีนั้นไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนของศาสนา ดนตรีไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่มักจะเป็นในรูปแบบของการอธิษฐาน การร้องเพลง หรือการฟังเพลงทางศาสนาก็สามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการที่เราจะอุทิศตน การตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติดี และเป็นวิธีการหนึ่งในการเชื่อมโยงแสดงความศรัทธาของเราด้วยนั่นเอง

#บันเทิง#ศาสนา#ดนตรี